Isi Kandungan
BUKU INI TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN UTAMA

BAHAGIAN PERTAMA : PEMAHAMAN ( الفِقْهُ )
1. PENGENALAN
a. Definisi ilmu Faraidh
b. Peranan ilmu Faraidh
c. Tujuan ilmu Faraidh
d. Sejarah pewarisan harta pusaka
e. Hukum Faraidh
f. Kepentingan mempelajari ilmu Faraidh
g. Sahabat yang mahir ilmu Faraidh
h. Kepentingan dan keistimewaan ilmu Faraidh
i. Sumber hukum Faraidh

2. Rukun-rukun Pusaka

3. Harta Pusaka

4. Perkara wajib ditunaikan terhadap harta pusaka

5. Sebab-sebab Pusaka

6. Syarat-syarat Pusaka

7. Penegahan Pusaka

8. Ahli-ahli waris yang berhak
a. Kategori mengikut jantina
b. Kategori mengikut sebab
c. Peta pokok ahli waris yang berhak
d. Bukan ahli waris yang berhak
e. Ahli waris yang tersembunyi

9. Jenis-jenis Pembahagian Pusaka
a. Pembahagian Secara Fardhu ( الفَرْضُ )
b. Pembahagian Secara ‘Asobah ( العَصَبَةُ )
c. Bahagian waris lelaki lebih banyak daripada perempuan
d. Turutan pembahagian harta pusaka
e. Kesimpulan

10. Penghalangan Pusaka ( الحَجْبُ )
a. Definisi
b. Jenis-jenis Halangan Syakhsi
c. Kaedah-kaedah Halangan Sepenuhnya
d. Kategori Halangan Sepenuhnya
e. Perbezaan Penegahan dan Penghalangan

11. Contoh permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian

12. Dzawul Arham ( ذَوُو الأَرْحَام )
a. Definisi
b. Dalil pewarisan Dzawil Arham
c. Syarat-syarat pewarisan Dzawil Arham
d. Ahli-ahli waris Dzawil Arham
e. Kaedah perwarisan Dzawil Arham
f. Contoh permasalahan dan langkah penyelesaian

BAHAGIAN KEDUA : PENGIRAAN ( الحِسَاب )
1. Pendahuluan
2. Pecahan
a. Istilah-istilah pecahan

3. Langkah-langkah Pengiraan Pusaka
a. Melakar jadual
b. Asal Masalah
c. Ta’sil
d. Menentukan Saham
e. Mencari baki
f. Menyemak jawapan

4. Contoh-contoh Pengiraan Asas
a. Pengiraan ahli Fardhu sahaja

b. Pengiraan ahli 'Asobah sahaja

c. Pengiraan ahli ‘Asobah bersama ahli Fardhu
i. Ahli ‘Asobah mendapat baki
ii. Ahli ‘Asobah tidak mendapat baki
iii. Saudara lelaki pembawa tuah dan pembawa malang
iv. Cicit lelaki dan cucu perempuan

5. Pengiraan-pengiraan Tambahan
a. Tashih ( التَصْحِيحُ )
i. Definisi
ii. Tashih tidak diperlukan
iii. Cara Tashih masalah

b.  ‘Aul ( العَوْل )
i. Definisi
ii. Cara mengatasi masalah ‘Aul
iii. Contoh-contoh Masalah ‘Aul
iv. Peristiwa ‘Aul yang pertama

c. Radd ( الرَدّ )
i. Definisi
ii. Syarat-syarat Radd
iii. Kaedah Radd

6. Pengiraan – pengiraan Lanjutan
a. Munasakhat ( المُنَاسَخَات )
i. Definisi
ii. Syarat kematian
iii. Munasakhat tidak diperlukan
iv. Langkah pengiraan Munasakhat
v. Satu individu dua ahli waris
vi. Contoh Munasakhat 3 lapis kematian

b. Takharuj   ( التَخَارُجُ مِنَ التِرْكَة )
i. Definisi
ii. Peristiwa Takharuj  yang pertama
iii. Syarat – syarat Takharuj
iv. Tujuan Takharuj
v. Keadaan mengundurkan diri

c. Datuk Bersama Saudara ( الجَدُّ مَعَ الِإخْوَة )
i. Definisi
ii. Hukum
iii. Faktor Datuk mewarisi bersama Saudara
iv. Cara pembahagian Datuk Shahih
v. Makna Muqosamah
vi. Pengiraan
vii. Bilangan dihitung walaupun dihalang
viii. Saudara perempuan seibu sebapa bersama saudara lelaki sebapa

d. Pengiraan Dzawil Arham (حِسَابُ ذَوِي الأَرْحَام )

7. Pengecualian daripada kaedah pengiraan biasa
a. Al-Umariyatain ( العُمَرِيَتَيْن )
i. Peristiwa pertama kali berlaku
ii. Dalil
iii. Pengiraan
iv. Gelaran

b. Al-Musytarakah ( المُشْتَرَكَة )
i. Masalah yang berlaku
ii. Cara mengatasi
iii. Kisah Al-Musytarakah yang pertama
iv. Gelaran

c. Al-Akdariah ( الأَكْدَرِيَّة )
i. Masalah yang berlaku
ii. Cara mengatasi
iii. Gelaran

8. Andaian dan penjagaan ( التَّقْدِيرُ وَ الإِحْتِيَاطُ )
a. Janin dalam kandungan
b. Anak zina dan anak li'an
c. Khuntsa
d. Orang yang hilang
e. Kematian serentak

Comments

Popular posts from this blog

BENGKEL ONLINE AHLI WARIS NOV 2023 PERCUMA

BENGKEL ONLINE MUNASAKHAT GUNA EXCEL 24 DIS 22

BENGKEL MUNASAKHAT GUNA EXCEL JULAI 2023